ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ „ТРУ ГРУП“ ЕООД И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА „UNITRANS BG” (www.unitransbg.com)

І. Понятия:

UNITRANS BG или „ТРУ ГРУП” ЕООД: е юридическо лице, собственик на интернет страница www.unitransbg.com с наименование „UNITRANS BG“, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 91 ет.1 ап.1, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 204872610.

ПОСРЕДНИК: е UNITRANS BG предоставящ услуги чрез интернет страницата www.unitransbg.com или други интернет страници, които притежава дружеството, мобилни приложения и инструменти за резервация, управлявани от UNITRANS BG или интернет страница на трето лице, инструменти или инструменти за резервация, отнасящи се до тези Условия за ползване („Посредника на трети лица“).

ПЛАТФОРМА: представлява интернет страницата www.unitransbg.com или други интернет страници, които притежава UNITRANS BG, мобилни приложения и инструменти за резервация, управлявани от UNITRANS BG или интернет страница на трето лице, инструменти или инструменти за резервация, отнасящи се до тези Условия за ползване (“Посредника на трети лица“).

ДОСТАВЧИК НА ПРЕВОЗНА УСЛУГА: означава независим доставчик на транспортни (автобусни и/или таксиметрови) услуги, които предоставя услугите чрез Платформата.

ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ: е всяко физическо или юридическо лице, което посещава или използва по някакъв начин Платформата, и по-специално всеки, който прави резервацията чрез Платформата или по подобен начин.

ПЪТНИК: е всеки физическо лице, което възнамерява да използва транспортните услуги, резервирани чрез Платформата, което може и да е Потребител.

РЕЗЕРВАЦИЯ: е предварително направена заявка от Потребителя към Посредника, чрез Платформата, телефонно обаждане или друго мобилно приложение за осъществяване на Трансфер. 

ТРАНСФЕР: е вид услуга за превоз, която представлява, където Потребителят/Клиентът пътува от определено от него населено място до определено от него населено място със специални условия.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: е електронна страница в интернет пространството с наименование www.unitransbg.com, която представлява система за резервации към Посредника.

 

ІІ. Предмет и общи положения

 1. UNITRANS BG предоставя услуги за резервация („Услуги за резервация“), позволяващи на Потребителя/Клиента да резервира услуга по превоз, както и да изплати възнаграждението на лицето, осигуряващо превоза. 
 1. Транспортната услуга се предоставя на Потребител/Клиента директно от Доставчик на превозна услуга, който е приел резервацията, като независим доставчик на услуги. 
 1. UNITRANS BG не предоставя транспортни услуги. UNITRANS BG не е доставчик на платежни услуги. 
 1. UNITRANS BG предоставя услугата за резервация на Потребителите/Клиенти безплатно.
 1. Потребителят/Клиентът дължи да заплати възнаграждение за транспортната услуга на Доставчика на превозната услуга, но не и на Платформата.
 1. Общите условия се прилагат за всички Услуги за резервация, освен ако не е уговорено друго между Потребителя/Клиента, съответно Пътника и Доставчика на превозната услуга. 

 2. Ползвайки Платформата или някоя от другите форми за резервация, Потребителят/Клиентът се съгласява да бъде обвързан с настоящите Общи условия. 

 3. Ако Потребител/Клиент резервира Транспортните услуги за друг Пътник, Потребителят/Клиентът трябва да предостави настоящите условия за ползване на Пътника и трябва да се увери, че Пътникът се съгласява с тези Условия. 

 4. Използвайки Платформата от името на друго лице, Потребител/Клиент изразява съгласие от името на Пътника с Общите условия за ползване и че Потребителят/Клиента има достатъчно правомощия да направи резервацията от името на Пътуващия, както и че е предоставил Общите условия на Пътника

 5. Ако Потребителят/Клиентът или който и да е Пътник, представляван от Потребителя/Клиента, не е съгласен с Условията за ползване, такъв Потребител/Клиент няма правото да ползва Платформата. 

 6. Платформата е предназначена само за лица, които са навършили 18 години. Всеки достъп до или използване на Платформата от лица под 18 години е изрично забранен. Чрез достъп или използване на Платформата, Потребителят/Клиентът предоставя и гарантира, че е навършил 18 години.

 

ІІІ. Резервация:

 1. Потребителят/Клиентът прави задължителна резервация на Транспортните услуги чрез Платформата, като избира мястото на заминаване, дестинацията, датата и часа на заминаване, начинът на плащане, и съответно потвърждават резервацията си. 
 1. Ако е налично, Потребителят може също да избере местата по маршрута, където Доставчикът на превозната услуга ще направи престой по време на пътуването. 
 1. В резервацията Потребителят трябва да посочи следните данни на поне един Пътник: три имена, адрес, телефонен номер и други задължителни данни, посочени във формуляра за резервации или поискани по друг начин от UNITRANS BG, както и да посочи и дали ще пътуват лица под 18 години. 
 1. Потребителят/Клиентът е длъжен при попълване на резервационната форма да предостави информация за това дали сред пътуващите има лице, което е с увреждане, ползващо специални средства за придвижване или има нужда от други специални грижи при пътуването, с оглед свързването с подходящ Доставчик на превозна услуга.
 1. Точният час на извършване на транспортната услуга се определя от Потребителя/Клиента при извършване на резервацията. Потребителят/Клиентът следва да се съобрази с изискванията на авиокомпании относно необходимото технологично време за чекиране (check-in). 
 1. UNITRANS BG, не носи отговорност спрямо Потребителя/Клиента за закъснение на пътника при отпътуване от адрес към летище, поради неточно посочване на часа на отпътуване, следствие на неотчитане на времето за чекиране за полет, както и ако пътникът не е посочил коректен час, така че да пристигне навреме на летището за извършване на чекирането (check-in). Доставчикът на превозната услуга също не носи отговорност за закъснение на пътника поради посочената причина.
 1. След изпращане на резервацията, в зависимост от наличността на Доставчик на превозна услуга, UNITRANS BG потвърждава резервацията („Потвърждение на резервацията“) по един от следните начини: 

- Чрез електронна поща;

- Чрез мобилно приложение като Viber или WhatsApp;

- Чрез телефонно обаждане или съобщение (СМС).

 1. Пътуванията с отпътуване повече от 24 часа от резервацията се потвърждават незабавно при резервацията;
 1. Пътуванията с отпътуване по-малко от 24 часа от резервацията се потвърждават с последващ имейл от UNITRANS BG, потвърждаващ, че UNITRANS BG е успял да свърже Потребителя/Клиент с Доставчик на превозна услуга. 
 1. След потвърждението на резервацията, Потребителят/Клиентът е длъжен незабавно да заплати таксата за Транспортната услуга, като UNITRANS BG приспада плащането от дебитната/кредитната карта, регистрирана при резервацията ако има такава, освен ако Потребителят и UNITRANS BG не се съгласят, че Потребителят плаща възнаграждението в брой на Доставчик на превозната услуга. 
 1. Ако е избрано плащане с карта или банков превод и Потребителят/Клиентът не плати Транспортната услуга веднага след потвърждението на резервацията (например ако плащането надвишава лимита на картата или няма наличност в банковата сметка), UNITRANS BG има право да отмени резервацията от името на Доставчика на превозната услуга чрез електронна поща. 
 1. Потребителят има право да отмени Транспортната услуга чрез електронна поща, изпращайки електронно писмо до UNITRANS BG, най-малко 24 часа преди потвърдения час на заминаване с възстановяване на сумата според описаните условия в точка X, подточка 4 ,,Анулиране / Отмяна на резервация”. 
 1. При отмяна на резервация по т. 20 от Общите условия, Доставчикът на превозната услуга възстановява на Потребителя/Клиента пълната платена цена за такава анулирана резервация в рамките на 14 дни от анулирането. 
 1. Нито Потребителят/Клиентът, нито Пътникът имат право на възстановяване на сумата, ако Потребителят/Клиентът отмени Транспортната услуга по-малко от 24 часа преди потвърдения час на заминаване или ако Пътникът не използва Транспортната услуга освен ако Транспортната услуга не е била осъществена поради вина на Доставчика на превозната услуга или на UNITRANS BG. 
 1. При извършване на плащането на Транспортната услуга в брой, ако Потребителят/Клиентът отмени Транспортната услуга по-малко от 24 часа преди потвърдения час на отпътуване или ако Пътникът не използва Транспортната услуга услуга освен ако Транспортната услуга не е била осъществена поради вина на Доставчика на превозната услуга или на UNITRANS BG, Потребителят/Клиентът е длъжен да заплати пълната такса за резервираната Транспортна услуга незабавно, след като бъде уведомен за размера на таксата от UNITRANS BG.
 1. Промени в направената резервация относно брой пътници, маршрут, час на тръгване и други, Потребителят/Клиентът има право да прави в срок не по- малък от 24 часа преди часа, в който следва да се извърши Транспортната услуга.
 1. В случай на отмяна на полет, промяна на часа на полета или закъснение на полет, клиентът следва да уведоми незабавно UNITRANS BG, след като научи за промяната, на следния телефонен номер: +359 89 444 8441 или на електронната поща unitransbg@gmail.com. 
 1. не носи отговорност, в случай, че Транспортната услуга не бъде осъществена поради неточна, непълна или невярно попълнена информация от Потребителя/Клиента в резервационната форма, както и в случай, че Потребителят/Клиентът не уведоми за настъпили промени в изискваната от UNITRANS BG информация.
 1. Доставчикът на превозната услуга запазва правото да откаже да извърши Транспортната услуга на лице, което е във видимо нетрезво състояние, или под влияние на наркотични вещества, или чието поведение се счита, че представлява заплаха за живота и здравето на лице, което фактически осъществява Транспортната услуга или за съхранението на превозното средство в състоянието му преди осъществяване на Транспортната услуга. В случай като този, Компанията няма да възстанови на клиента платената от него сума.

 

IV. Промени на резервацията от страна на клиента

 1. Промяна на вече приета резервация е възможна, само ако промяната е направена от Потребителя/Клиента не по-малко от 24 часа преди подаване на резервацията и потвърждаването ѝ от UNITRANS BG на посочения от Потребителя/Клиента електронна поща за контакт. 

 2. Промяната в размер на стойността на транспортната услуга зависи от промяната в услугата, която клиентът желае да направи по вече приетата резервация и се определя според вида на промяната (датата, часа, броя пътуващи, багаж, добавяне на допълнителен престой по време на пътуването и др.)

 3. Ако клиентът желае да направи промени в резервацията, е необходимо да информира UNITRANS BG не по-малко от 24 часа преди началото на изпълнението на транспортната услуга. UNITRANS BG не носи отговорност за това дали Доставчика на превозната услуга ще реализира направените промени.  

 4. Резервации със сгрешени начални дати или часове по вина на Потребителя/Клиента, е възможно да не бъдат обработени, ако за грешката се сигнализира по-малко от 48 часа преди началната дата на превоза.

 5. Промени в публикуваните цени преди потвърждението на резервация е допустимо, при наличие на неблагоприятни промени в обменните валутни курсове, повишаване на транспортните разходи, както и на данъци и такси, която се отразява неблагоприятно на крайната цена.

 6. Промени в стойността на транспортната услуга са възможни и по време на извършване на самата услугата, следствие на изисканите от Потребителя/Клиента промени. За промените Потребителя/Клиента следва да бъде известен предварително.

 7. Промяна на вече приета резервация е възможна, само ако промяната е направена от Потребителя/Клиента не по-малко от 24 часа преди началото на извършване на транспортната услуга и е потвърдена от UNITRANS BG или от Доставчика на превозната услуга на посочения от Потребителя/Клиента адрес на електронна поща. Промяната в стойността на превоза зависи от промяната в резервацията, която клиентът желае да направи според вида на промяната (дата, час, брой пътуващи, багаж, добавяне на допълнителен престой по време на пътуването и др.)

 8. В случай на отмяна на полет, промяна на часа на полета или закъснение на полет, Потребителят/Клиентът следва незабавно да уведоми UNITRANS BG, след като научи за промяната, на дежурния телефон +359 897 227771 или на електронна поща: unitransbg@gmail.com. UNITRANS BG и Доставчика на превозната услуга не носят отговорност, в случай, че резервацията не бъде осъществена поради това, че Потребителят/Клиентът не уведоми за настъпили промени в осъществяване на полета.

 

V. Отмяна на резервация:

 1. Всяко изявление на Потребител/Клиент, с което се иска отмяна на резервация трябва да бъде отправено UNITRANS BG не по-малко от 24 часа преди началото на резервацията чрез електронна поща: unitransbg@gmail.com, чрез телефонно обаждане на посочен в Платформата телефонен номер. Отмяна, която се дава устно на Доставчика на превозната услуга или не по посочения в настоящата разпоредба начин, няма да се счита за валидно.

 2. Ако транспортната услуга, не е реализирана поради заболяване, отмяна на полет и други основание, които не се дължат по причина на Доставчика на превозна услуга, това обстоятелство не освобождава Потребителя/Клиента да плати дължимата сума за транспортната услуга, а Доставчикът на превозната услуга да възстанови заплатената за превозната услуга сума. Ако Потребителят/Клиентът заяви, че не желае да ползва превозната услуга не по причина, която се дължи на виновното поведение на Доставчика на превозната услуга, Доставчикът не дължи връщане на платената цена за услугата.

 3. UNITRANS BG и Доставчикът на превозната услуга не носят отговорност за не осъществяване на превоза и отговорност за вреди в случай на неосъществяване, изцяло или частично, на превозната услуга, която се дължи по причина на непреодолима сила или случайно събитие (терористична дейност, стачка, война или заплаха от война, бунт, граждански конфликти, природни или ядрени бедствия, неблагоприятни климатични условия, пожар, актове на съответните компетентни органи, с които се забранява или ограничава превоз на лица, не по вина на Доставчика на превозна услуга и т.н.) или поради изключителна вина на Потребителя/Клиента.

 4. Потребителят/Клиентът има право да отмени резервацията си, при следните условия:

– При оставащи повече от 10 дни до дата на извършване на превоза, отмяната от страна на е безплатна;

– При оставащи 8 до 10 дни до датата и часа на превоза, Потребителят/Клиента заплаща 10% от стойността на превоза;

– При оставащи 5 до 8 дни до датата и часа на превоза, Потребителят/Клиента заплаща 30% от стойността на превоза;

– При оставащи 3 до 5 дни до датата и часа на превоза, Потребителят/Клиента заплаща 50% от стойността на превоза;

– При оставащи 24 до 72 часа до датата и часа на превоза, Потребителят/Клиента заплаща 80% от стойността на превоза;

– При оставащи по-малко от 24 часа до часът на превоза, Потребителят/Клиента заплаща 100 % от стойността на превоза;

 

VI. Осъществяване на превоза:

 1. Доставчикът на превозната услуга или UNITRANS BG от негово име е длъжен да се свърже с Потребителя/Клиента, за да договори подробно мястото за заминаване (напр. точен адрес в населеното място, точна локация и т.н.) в достатъчен срок преди потвърдения час на заминаване, освен ако подробно описаното точно място за вземане е посочено още в резервацията.
   
 2. Потребителят/Клиентът, от свое или от името на пътника/пътниците, сключва  договор транспортна услуга с Доставчика на превозната услуга, след  потвърждение на резервацията от UNITRANS BG. UNITRANS BG е длъжно да информира Потребителя/Клиента за данните на Доставчика на превозната услуга. 

 3. UNITRANS BG не е страна по договора. UNITRANS BG посредничи между Потребителя/Клиента и Доставчикът на превозната услуга, въз основа на договор между Доставчикът на превозната услуга и UNITRANS BG. UNITRANS BG не извършва правни или фактически действия от името на Потребителя/Клиента или пътника. 

 4. Доставчика на превозната услуга предоставя Транспортните услуги като редовна транспортна услуга между различни населени места на територията на Европейския съюз и в трети държави извън Съюза, въз основа на предварителната резервация от Потребителя/Клиента. 

 5. Доставчикът може да предоставя и други услуги, спомагателни за Транспортните услуги (като предоставяне на Пътника на основна информация за посетените места по време на пътуването). Доставчикът не предоставя никакви допълнителни услуги, несвързани с Транспортните услуги. 

 6. UNITRANS BG и Доставчикът на превозната услуга не предлагат туристически услуги.

 7. Права и задължения на Доставчика на превозната услуга:

49.1. Доставчикът, съответно шофьорът, посреща Потребителя/Клиента, съответно Пътника на мястото и в часа, посочен в направената резервация. 

49.2. При невъзможност да бъде установен Доставчикът или шофьорът на мястото на срещата, Потребителят/Клиентът е длъжен да се свърже с UNITRANS BG незабавно на телефоните, посочени на Платформата. Ако Потребителят/Клиентът, съответно Пътникът не изпълни това свое задължение, резервацията се счита за отменена, поради неуведомяване от страна на Потребителя/Клиента. В този случай Потребителят/Клиента няма право на обезщетение и дължи заплащане на пълната сума за услугата.

49.3. Доставчикът, съответно шофьорът, е задължен да бъде на мястото на посрещане в точно уговорения час и да изчака Потребителя/Клиента до 1 час след пристигането на полета му. 

49.4. Ако Потребителят/Клиентът се забави повече от 1 час от пристигането на полета, по независещи от него причини (например забава на багаж, възникнал проблем с неговите документи и др.) и не е уведомил своевременно представител на Unitrans Bg, в такъв случай не се дължи обезщетение на Потребителя/Клиента за неизпълнение на трансфера.

49.5. Доставчикът, съответно шофьорът е задължен да бъде на уговореното място (хотел, частен адрес или друго предварително посочен в резервацията място) в точно уговорения час и да изчака клиента до 20 минути. Ако Потребителят/Клиентът не се яви на уговореното място и се забави повече от 20 минути без да е уведомил своевременно за това представител на UNITRANS BG, то тогава не се дължи на Потребителя/Клиента обезщетение за неизпълнение на трансфера.

49.6. Доставчикът, съответно шофьорът не носи отговорност за претърпени от Потребителя/Клиента вреди (например изпуснат полет, влак, автобус и други), причинени следствие на закъснение от негова страна.

49.7. В случай, че полетът на Потребителя/Клиента е отменен, забавен или пренасочен към друго летище, Доставчикът има правото да бъде уведомен чрез UNITRANS BG незабавно за новонастъпилите обстоятелства. Ако уведомлението е извършено със закъснение късно клиентът следва да направи нова заявка. Ние можем да извършим трансфера от новата точка на пристигане само при наличие на възможност от наша страна, и само ако клиентът писмено се съгласи да заплати всички допълнителни разходи за това.

49.8. Доставчикът, съответно шофьорът, следва да положи дължимата грижа при осъществяване на услугата, като посрещне Потребителя/Клиента на мястото и в часа, посочени в резервацията, но не носи отговорност за вреди, претърпени от Потребителя/Клиента (например пропуснато пътуване), ако поради независещи от Доставчикът, съответно шофьорът, причини, породени, от случайно събитие (например пътно-транспортни произшествия, затворени пътища поради граждански протести, свлачища, лоши климатични условия и други) извършването на услугата, съобразно предварителния график, е обективно невъзможно.

49.9. Доставчикът, съответно шофьорът, има правото да откаже предоставянето на услугата, ако поведението на Потребителя/Клиента и/или това на придружаващите го лица не е безопасно и влияе върху сигурността на трети лица. Unitrans Bg не носи отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за клиента и придружаващите го лица в резултат на не предоставянето на услугата – трансфер в този случай. 

49.10. Ако Потребителят/Клиентът и/или придружаващите го лица са във видимо нетрезво състояние и проявяват агресия срещу Доставчикът, съответно шофьорът, или трети лица, то тогава Доставчикът, съответно шофьорът, може да откаже да извърши трансфера. В този случай не се дължи обезщетение на клиента за неизпълнение на услугата – трансфер, както и връщане на възнаграждението за извършване на превоза.

49.11. В случай на повреда на превозното средство по време на изпълнение на услугата, Доставчикът се задължава да отстрани повредата максимално бързо или да замени превозното средство с друго, но не се дължи обезщетение за претърпени от Потребителя/Клиента вреди (например изпуснат полет, автобус, влак и други) причинени следствие на забавяне на изпълнение на услугата.

49.12. Пушенето, храненето, употребата на наркотици и консумацията на алкохолни напитки са строго забранени в превозното средство.

49.13. Потребителят/Клиентът трябва да бъде на уговореното място и време за започване на транспортната услуга. Ако Потребителят/Клиентът няма готовността да отпътува в рамките на 30 минути след уговореното време (без значение от причината), Доставчикът на услугата, съответно шофьорът, има правото да отмени транспортната услуга, като напусне уговореното място за отпътуване без да дължи възстановяване заплатеното възнаграждение.

 1. Права и задължения на Потребителя/Клиента:

50.1. Потребителят/Клиентът е длъжен да пази чистота и да не уврежда превозното средство, в което пътува.

50.2. Потребителят/Клиентът е длъжен да уведоми Unitrans Bg при регистриране на резервацията, ако има намерение да пътува с извънреден багаж, като ски оборудване, стикове за голф, сърф, сноуборд, велосипеди, детски колички, домашни любимци и др. с цел осигуряване на подходящо превозно средство. При неизпълнение на това задължение Unitrans Bg може да отмени резервацията, а Доставчикът, съответно шофьорът, да не извърши услугата, ако броят на пътниците и техният багаж не отговаря на изискванията за нормално осъществяване на превоза. Потребителят/Клиентът няма право да претендира обезщетение.

50.3. Пушенето, храненето, употребата на наркотици и консумацията на алкохолни напитки са строго забранени в превозното средство.

50.4. При превоз на домашни животни, Потребителят/Клиентът следва да осигури клетка за транспортиране на животни. При неизпълнение на това задължение Доставчикът, съответно шофьорът, има правото да откаже извършването на превоза и не дължи обезщетение за евентуалните вреди, следствие не изпълнението на услугата.

50.5. При проблеми с предоставяне на услугата, Потребителят/Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Unitrans Bg на телефоните, посочени в резервационното потвърждение. При уведомяване, Unitrans Bg ще направи всичко възможно да разреши проблема. Ако Потребителят/Клиентът не изпълни задължението си да уведоми Unitrans Bg, Unitrans Bg не носи отговорност за несъответствието между договорената и предоставената услуга.

50.6. Потребителят/Клиентът е длъжен да посочи в резервацията броя и вида детски седалки, необходими за осъществяване на пътуване. Unitrans Bg и Доставчикът/Клиентът не носят отговорност за забавяне в изпълнението на услугата, в случай, че Потребителят/Клиентът не е изпълнил задължението си да уведоми Unitrans Bg.

50.7. Ако Потребителят/Клиентът бъде задържан поради каквато и да е причина от органите на реда (гранична полиция, митнически власти или охрана на летището), Потребителят/Клиентът няма право на обезщетение от Unitrans Bg, нито от Доставчика на превозната услуга.

50.8. Потребителят/Клиентът е длъжен да предостави в резервацията информация за начина на пристигане в страната, мястото часа и транспортното средство - самолет/влак/автобус, с който пристига. Ние не носим отговорност и не дължим обезщетение за неизпълнена услуга – трансфер, ако клиентът не предостави навреме тази информация или тя е неточна.

50.9. Когато заяви предоставяната от Доставчика услуга, Потребителят/Клиентът е длъжен да се съобрази с информацията, публикувана на уеб сайта www.unitransbg.com относно времетраенето на услугата за съответната дестинация и да предвиди достатъчно време за изпълнението й. Информацията, публикувана на уебсайта е само ориентировъчна и за улеснение на клиента, ние не носим отговорност и не дължим обезщетение за претърпени от клиента загуби (например изпуснат полет, влак, автобус), ако същият не е предвидил достатъчно време за изпълнение на трансфера и всички процедури, свързани с него.

50.10. Ако Доставчикът на превозната услуга не пристигне на отправната точка в рамките на 15 минути след уговореното време, Потребителят/Клиентът е длъжен да се свърже с UNITRANS BG, за да уведоми за закъснението. Ако UNITRANS BG не успее да осигури на Потребителя/Клиента друг Доставчик или алтернативен транспорт в рамките на 30 минути след известяването, Потребителят/Клиентът има правото да отмени едностранно услуга чрез обаждане до UNITRANS BG. В този случай Доставчикът на превозната услуга ще възстанови на Потребителя/Клиента изцяло платената цена за такава отменена услуга в рамките на 14 дни от отмяната, като с извършване на плащането се счита, че всички имуществени и неимуществени отношения между Доставчика и Потребителя/Клиента се считат за уредени.

50.11. Пътуващите трябва да действат разумно, да не пречат на шофирането, да не проявяват грубо и пренебрежително отношение към шофьора. Пътуващите са задължени да се отнасят внимателно към превозното средство, за да не повредят или замърсят автомобила. 

50.12. При установяване на липси и повреди по интериора и екстериора на превозното средство, причинени от Потребителя/Клиента по време на ползване на услугата, превозното средство се изпраща за оглед в оторизиран сервиз. Unitrans Bg уведомява, от името на Доставчика, Потребителя/Клиента на неговата електронна поща, посочена в резервацията за стойността на щетите и представя фактура за сумата на ремонта на превозното средство. Потребителят/Клиентът се задължава да заплати стойността на ремонта в деня на получаването ѝ, ако услугата все още не е изпълнена изцяло, или в едноседмичен срок, ако изпълнението вече е приключило. Доставчикът има правото да прекрати услугата без предупреждение и за сметка на Потребителя/Клиента, ако същият не заплати изцяло стойността на причинените от него повреди и липси по превозното средство.

 1. Безопасност на при пътуване на дете: Съгласно българското законодателство, деца до 1 година, които тежат по-малко от 13 кг трябва да пътуват в превозно средство в обърнати назад бебешки столчета за новородени (BABY SEAT). Деца на възраст над 1 година и с тегло над 8 кг трябва да ползват детско столче (CHILD SEAT), а деца с ръст по-малък от 1,50 м и тегло над 17 кг трябва да използват предпазни колани със специална повдигаща седалка (BOOSTER SEAT). Доставчикът предлагам стандартни детски столчета (CHILD SEAT) и повдигащи седалки (BOOSTER SEAT), но препоръчва Потребителят/Клиентът да използва свои лични предпазни средства, за да гарантира максималната безопасност и комфорт на пътуващите деца. Доставчикът не носи отговорност за качеството и правилно функциониране на детските седалки. От хигиенни съображения и съображения за сигурност, Доставчикът не предлага бебешки столчета за новородени (BABY SEAT).

 2. Време и пристигане: Доставчикът на услугата полага всички усилия за достигане на дестинацията в уговореното време. Доставчикът на услугата, както и Unitrans Bg не гарантират на Потребителя/Клиентът часа на пристигане до уговорените дестинации.

 3. Прекратяване на пътуването: Ако Доставчикът на услугата не е в състояние да завърши пътуването не повече от шест часа след очакваното време на пристигане в крайната дестинация и двойно от времето, предвидено за общото пътуване, и двете страни, Потребителят/Клиентът и/или Доставчикът на услугата могат да прекратят транспортната услуга незабавно. В този случай Доставчикът на услугата ще възстанови на Потребителя/Клиента платена сума в пълен размер за прекратената услуга в рамките на 14 дни от прекратяването, освен ако не е уговорено друго между Доставчика на услугата и Потребителя/Клиента, включително, ако Доставчикът на услугата е поел задължение да организира алтернативен транспорт). С връщане на Това е единственото средство за защита, което е на разположение на Потребителя и Пътуващия в случай на неизпълнение на Транспортната услуга.

 4. Ограничение на отговорността: UNITRANS BG не носи отговорност за вреди, възникнали в резултат на осъществяване на транспортната услуга. UNITRANS BG не е страна по договора за транспортна услуга. Отговорността на Доставчика на транспортната услуга за всяка вреда, възникнала в резултат на транспортната услуга, е ограничена до размера на таксите, платени от Потребителя/Клиента за транспортната услуга.

 

VII. Багаж:

55. Багажът на Потребителя/Клиента трябва да е предварително уточнен, тъй като Доставчикът на услугата извършва преценка, според размера на багажа и брой пътници, какъв автомобил ще е подходящ за пътуването. За всеки багаж, който превишава уговорения предварително багаж, като велосипеди, помощни средства на хора с увреждания, детски колички, голф оборудване и други, Потребителят/Клиентът следва да подаде информация изрично при попълване на резервационната форма. Ако не е сторил това, Доставчикът на услугата има право да откаже извършването ѝ, като не се дължи възстановяване на заплатеното възнаграждение.

 

VIII. Услуги и начини за плащане:

 1. Чрез изпратен линк за плащане от UNITRANS BG към Потребителя/Клиента. Линкът се изпраща чрез услугите на www.mypos.eu и общите условия могат да бъдат намерени на https://www.mypos.eu/en/terms-conditions.

 2. Чрез банков превод на следните данни: 

„Тру Груп“ ООД, с ЕИК: BG204872610 

BG(leva) IBAN:

BG13UNCR70001523139135

Bank name:

Unicredit Bulbank

BIC/SWIFT

UNCRBGSF

Euro IBAN:

BG87INTF40015029772453

Bank name:

EUROBANK BULGARIA

BIC/SWIFT:

INTFBGSF

 1. В брой на Доставчика на услугата, които ще издаде съответно касов бон или фактура, при необходимост.

 2. UNITRANS BG не носи отговорност и не възстановява суми, ако банката-издател на картата Ви удържи такси за извършен превод. Всички такси и комисионни във връзка с плащания по банкова път са за сметка на Потребителя/Клиента.

 

IX. Ползване или злоупотреба на уеб сайта:

60. Потребителят няма право да променя никоя част от Уеб Сайта без предварителното писмено съгласие на UNITRANS BG, докато всички права са запазени по отношение на регистрирани и нерегистрирани търговски марки, произведения, защитени с авторски права или друга интелектуална собственост, които са собственост на UNITRANS BG. Платформата или която и да е част от Уеб Сайта не може да бъде възпроизвеждана или експлоатирана по какъвто и да е друг начин с търговска цел без предварителното писмено съгласие на UNITRANS BG. Никое лице няма право да извлича, която и да е част от съдържанието на Уеб Сайта без предварителното писмено съгласие на UNITRANS BG.

 

X. Подаване и обработка на жалби:

 1. Ако Потребителят/Клиентът има проблеми по време на пътуването си, които не могат да бъдат разрешени на място с Доставчика на услугата, Потребителят/Клиентът трябва да уведоми UNITRANS BG по електронна поща unitransbg@gmail.com. Потребителят/Клиентът следва да опише всички подробности за съответния случай, за да бъдат предприети подходящи мерки, чрез които да бъде разрешен проблемът възможно най-скоро. Всички жалби, изпратени на електронната поща на UNITRANS BG след края на пътуването, ще бъдат разгледани и потребителят ще получи отговор на оплакванията си. 

 

XI. Заключителни разпоредби: 

 1. Настоящите Общи условия са публикувани на уеб страницата www.unitransbg.com и могат да бъдат изменяни по всяко време, като промените се публикуват онлайн и са достъпни за Потребителя/Клиента.

 2. За приложими към резервацията и услугата превоз, доколкото настоящите условия уреждат отношенията между Потребителя/Клиента, се приемат Общите условия, действали по време на направената резервацията от Потребителя/Клиента.

 3. Настоящите Общи условия заедно с издадения резервационен ваучер представляват пълното споразумение между Unitrans Bg и неговите партньори и Потребителя/Клиента. Чрез маркирането на „Съгласен съм с Общите условия” в онлайн формата за резервация, Потребителят/Клиентът потвърждава, че ги е прочел, разбира съдържанието им, съгласен е с тях и ги приема.

 4. Българска версия на настоящите Общи условия е официалната версия на условията и е преведена на други езици. Преводната версия няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието, приложението или тълкуването на Общите условия или несъответствия и различия между българската и преводната версия на всеки чужд език следва да се прилага българския текст, който е решаващ.

 5. Кореспонденцията между Unitrans Bg и Потребителя/Клиента се осъществява както следва:

– за Unitrans Bg – по електронна поща с имейл адрес: unitransbg@gmail.com
– за Потребителя/Клиента – по електронна поща, на предоставения от него в резервацията имейл адрес за контакт.

 1. Съобщение по електронната поща се счита за получено в деня, когато електронното писмо е получено в електронната поща на Unitrans Bg или в първия работен ден, ако съобщението е получено в почивните дни или по време на официален празник в Република България.

 2. Unitrans Bg може да прехвърля изцяло или частично права и задължения по договора за посредничество без съгласието на Потребителя/Клиента.

 3. Всички спорове между страните, свързани с настоящите Общи условия следва да се решават в дух на добра воля и взаимно разбирателство, а ако това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване от Арбитражния съд при БТПП, когато страна по договора не е потребител, по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби от Закона за защита на потребителите. Когато страна по договора е потребител, по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби от Закона за защита на потребителите, местно компетентен да разгледа спора е съответния родово определен съд в гр. Пловдив, Република България. Приложимо право за решаване на спорове е българското законодателство.

 

Общите условия влизат в сила от 01.04.2022 год.

 

 

 

 

 

ИСКАТЕ ДА РЕЗЕРВИРАТЕ БЪРЗО И ЛЕСНО ПО ТЕЛЕФОНА?

Напишете ни своето име и телефонен номер, и ние незабавно ще се свържем с вас

Ценоразпис Трансфери България Цени

GOOGLE MAPS REVIEWS

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: